Best Friendship Quotes In Marathi 2016

By | February 22, 2016

Who doesn’t love quotes? All of us love reading quotes since they are among the information that has the highest density of wisdom. Reading and pondering over these sayings can provide you with high return on your time investment. Friendship quotes make you realize the importance of a friend and remind individuals of the cherished and treasured moments with their friends.

Friends are like our family outside the closed walls of the house. They have an immense contribution in making us who we are as individuals today. We all know how friendship is significant and how friends become an important part of our lives. They make our lives enjoyable and exciting. Without a doubt, one of the main benefits of having friends is that they improve our lives. They help us develop a sense of sharing, be it just inspirational or motivational words of wisdom or tangible things. A friend can be close, casual, or a role model for most of us. Friends help you celebrate life not only when it is good but also during your bad times. With no friends, life will be boring as they contribute to one’s happiness in a fulfilling way. Below is a collection of seventeen friendship quotes in Marathi to celebrate and help you understand the meaning and realize the beauty of this special and unique bond.

Also Check Best Eid Mubarak Quotes 2016

 

Best Friendship Quotes In Marathi 2016

Best Friendship Quotes In Marathi  2016

1 🙂 रजनीकांतआपल्यामुलीच्यालग्नातस्वत:चसनईवाजवूलागतोतेवढ्यातएकउडतीतबकडीलग्नमंडपाजवळयेते

2 🙂 निर्सगालारंगहवाअसतो.फुलांनागंधहवाअसतो.माणुसहाएकटाकसाराहणार,कारण…….त्यालाहीमैञीचाछंदहवाअसतो..

3 🙂 नावाचीहवानायझालीतरीचालेल ..पननावऐकुणसमोरच्याची 100% फाटलीपाहीज..

4 🙂 दोस्तीहरचहरेकीमीठीमुस्कानहोतीहै,दोस्तीहीसुखदुखकीपहचानहोतीहै,रूठभीगऐहमतोदिलपरमत

5 🙂 त्यातूनएकएलियनहातजोडूनरजनीकातकडेविनवणीकरतो

6 🙂 मतपूछमेराकारोबारक्याहै, मोहब्बतकीदुकानचलारहाहूँनफरतोंकेबाज़ारमें

7 🙂 खर्याप्रेमातआलेलेअश्रुआणिलहानमुलाचेअश्रुदोन्हीसारखेचअसतातकारणदोघानाहीमाहितअसतकिदुख

Also Check Best Chocolate Quotes 2016

Best Friendship Quotes In Marathi 2016

8 🙂 फ्रीजआणिफेसबुकआंतमधेनवीनकाहीनाहीहेमाहितअसुनहीआपणदिवसातुनदहावेळातरीउघडुनपाहतोच

9 🙂 सुरवातीलाकधीहीनआवडणारेनातंजेव्हाकाहीकाळानेआवडूलागतेअन्नव्यानेतेफुलूलागते, तेनातंइतरनात्यांपेक्षाकणभरसरसअसते

10 🙂 हमारीताकतकाअंदाजाहमारेजोरसेनही..दुश्मनकेशोरसेपताचलताहै

11 🙂 “शिक्षणआपलेजगबदलूशकतेजेसर्वातशक्तिशालीशस्त्रआहे.” शिक्षणम्हणजेस्वातंत्र्य – सोनेरीदारअनलॉककरण्याचीगुरुकिल्ली

12 🙂 मी “प्रेम” काकरु ,कशासाठीकरु, केलहोतम्याभीएकदा “प्रेम” पनतिनपारमाझ्या “काळजाच” तुकडतुकडकरुनटाकल

13 🙂 माझेआईमलानेहमीअशिक्षितताअज्ञानपणसामंजस्यअसहिष्णुअसणेआवश्यकम्हणाले. शाळेतजाअक्षमकाहीलोक, अधिकसुशिक्षितवमहाविद्यालयीनप्राध्यापकपेक्षाअधिकबुद्धिमानहोते

14 🙂 कुछपानेकेलिएकुछखोनानहीबल्किकुछकरनापडताहै….

Best Friendship Quotes In Marathi 2016

15 🙂  जिवनामध्येलोक # जळायलाआणिविनाकारण # भाडंणेव्हायलालागलीकिसमजूनजाअण्तूमचीहवाहोत

16 🙂 एलियन : हेरजनीकांतदेवा, मीआपणालाविनंतीकरतोकीउद्यामाझ्यामुलाचापेपरआहेत्यामुळेआपणसनईजराहळूआवाजातवाजवावी

17 🙂 आयुष्यातत्याव्यक्तीलाकधीचदुखावूनकाजीव्यक्तीतुम्हालास्वतःपेक्षाजास्तजपते